^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Прием за учебната 2017 / 2018

Уважаеми родители!

В меню ПРИЕМ е качен списъкът от първо класиране на децата, родени през 2014 г., за първа възрастова група през учебната 2017 / 2018 г.

http://alen-mak.com/index.php/priem

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 24.11.2016 Г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 24.11.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17.15 Ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ „АЛЕН МАК“.

НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 75 ОТ 27.09.2016 г.

ИЗВАДКА ОТ ТОЗИ ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ Е ПОСТАВЕНА НА РОДИТЕЛСКИТЕ ТАБЛА, КАКТО И НА САЙТА НА ДГ „АЛЕН МАК“ – alen-mak.com

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 16. (1) от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и

за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

145 години град Горна Оряховица

„Аз обичам моя град” – забавно-развлекателна програма в ЦДГ „Ален мак”

На 12 май децата от ЦДГ „Ален мак” отбелязаха 145 годишнината от обявяването на Горна Оряховица за град с познавателно-развлекателна програма „Аз обичам моя град”.
Отбор „Божур” и отбор „Камъка” от подготвителните групи се изявиха със знания за своето родно място. Децата разказаха любопитни факти за символите на града – цветето божур, хълма „Камъка”, крепостта „Раховец” и не на последно място – най-вкусния деликатес – горнооряховският суджук; демонстрираха своите артистични способности, като влязоха в ролите на двама бележити българи, родени в Горна Оряховица – предприемчивия банкер и министър Атанас Буров и легендарния състезател по борба Никола Петров.
Двата отбора бяха в оспорвано състезание за бързо подреждане на пъзел, който изобразява сградата на читалище „Напредък – 1869”, а бъдещите първокласници разясниха каква символика е скрита в герба на града.
Най-голяма бе конкуренцията между отборите в играта с бонбони, в която трябваше да се пренесат най-много лакомства за най-кратко време. Разбира се, бонбоните също бяха родно, горнооряховско производство, както всичко, за което се говореше и се показа в празничната програма.
Облечени в костюми с цветовете на българското знаме, най-малките възпитаници на детската градина представиха на публиката своите първи успешни танцови стъпки и уменията си да пеят на сцена.
На финала точките на състезателите показаха превес за отбор „Камъка”, но и двата отбора бяха бурно аплодирани за демонстрираните знания и за своята любов към родния град. Танц с разноцветни балони и българско хоро закриха празничната програма „Аз обичам моя град”.

Вижте снимки от събититето.

Със съвременни дигитални технологии обучават децата в ЦДГ „Ален мак”

DSC 0138Със съвременни дигитални технологии се обучават децата от ЦДГ „Ален мак” в Горна Оряховица. На открита практика в детското заведение бе демонстрирано как протича педагогическия процес в четирите групи. ЦДГ „Ален мак“ е първата детска градина в област Велико Търново, внедряваща иновативните технологии в обучението на децата. Близо 60 гости от различни градове на областта и от Бургас имаха възможността да наблюдават откритата практика и заедно с децата да участват в обучителния процес. Сред гостите бяха и кметът на Общината инж. Добромир Добрев и Екатерина Mиновска, старши експерт по предучилищно образование в РИО – Велико Търново.

Гостите се увериха на практика как децата ан възраст от 3 до 7 години могат да се обучават с помощта на интерактивната дъска и информационните технологии в интернет, програмируемата играчка пчеличката Bee-Bot, опростен интерфейс. Системата за въвеждане на информационните технологии в интернет използва интерактивна дъска, компютър, проектор, дистанционно управление, мишки за учителя и децата, стило или само детското пръстче; софтуерна програма „Енвижън“, онлайн видео-уроци „Уча се“, създадени да улеснят работата на учителя и да осигурят активно участие на децата в образователно-възпитателния процес.

„В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване”, сподели директорката на ЦДГ „Ален мак” Софка Стефанова. “Главната ни цел в обучението и възпитанието на децата е чрез всички приложими нови информационни и компютърни технологии да се разгърне максимално потенциалът им, като същевременно бъдат подготвени да израснат като личности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат активни и да могат сами да вземат решения. Сега се случва нещо интересно и забавно, което накрая неусетно води до надграждане на получените знания и до повишаване на резултатите. Формирането на знания, умения и отношения носи удовлетворение за всяко дете, насърчава работата му, развива мисленето и вниманието и утвърждава вярата му в собствените възможности и постижения”, коментира още Софка Стефанова.

Списък на приетите деца родени 2012 г.

Гр. „Мики Маус“ с учители Гергана Костова и Бисерка Желязкова

ИМЕНА Дата раждане

Полугодие

1 Александър Бойков Николов 14.05. I
2 Борислав Мариянов Явашев 04.05. I
3 Габриела Димитрова Димитрова 25.12. II
4 Горан Йорданов Ангелов 13.04. I
5 Даная Свиленова Кънчева 21.06. I
6 Даяна Християнова Миладинова 27.04. I
7 Елица Радославова Иванова 17.02. I
8 Ивайла Цветанова Иванова 23.03. I
9 Ивелин Дениславов Христов 25.05. I
10 Илина Недялкова Недялкова 23.02. I
11 Йоана Христова Иванова 30.03. I
12 Камелия Атанасова Бочева 04.09. II
13 Кристиан Александров Алексиев 29.10. II
14 Магдалена Георгиева Стамова 16.01. I
15 Манол Пламенов Петров 09.04. I
16 Мариян Христомилов Димитров 02.08. II
17 Мартин Петров Петров 19.03. I
18 Мартин Тихомиров Георгиев 24.03. I
19 Милица Деянова Кавръкова 07.08. II
20 Мирела Михаилова Ченкова 26.01. I
21 Михаела Йорданова Христова 18.02. I
22 Недина Георгиева Георгиева 26.08. II
23 Нина Недялкова Недялкова 23.02. I
24 Пламена Мариянова Станчева 10.01. I
25 Преслав Мирославов Маринов 01.10. II
26 Сиана Даниелова Славчева 14.08. II
27 Станимир Димитров Мълчиниколов 31.12. II
28 Стефан Калоян Стоянов 31.01. I
29 Тодор Миленов Николов 26.10. II
30 Цветиана Пламенова Пенева 10.01. I

Уважаеми родители!

До 9 април /четвъртък/ писмено декларирате записването или отказа си за приемане на Вашето дете в ЦДГ „Ален мак“.

Ако настъпят промени в избора на детска градина, моля в 3-дневен срок да уведомите ръководството на ЦДГ „Ален мак“.

На 20 май от 17.30 ч. ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца, на която ще се запознаете с Правилника за дейността на детската градина. Присъствието на единия родител /настойник/ или упълномощено от него лице е задължително. В случай, че няма представител на детето, се счита, че се отказвате от услугите на ЦДГ „Ален мак“.

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.