^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект "Коменски" 2012 - 2014 г.

„Изкуството – свят без граници”

Проект по секторна програма “Коменски” на Програмата “Учене през целия живот”.
ТЕМА: „Изкуството – свят без граници”
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2012 – 2014 г.
ЦДГ «Ален мак» е координатор на проекта. Партньори са детски градини от Даугавпилс – Латвия, Маркловице – Полша, Браила – Румъния, Истанбул – Турция, училище от Потсдам – Германия.
Целта на проекта е свързана с педагогически подходи и образователни технологии, насочени към използване на интерактивни форми, методи и средства за формиране на ключови компетенции за учене през целия живот, отнасящи се до социалните, познавателни и творчески умения на децата от предучилищна и начална училищна възраст чрез различните видове изкуства, достъпни за възрастта им; с повишаване на качеството и европейското измерение на обучение на учителите, насърчаване изучаване на чужди езици от тях и желание за включване в нови образователни проекти.
Реализираните дейности на проекта оказват благотворно въздействие и ползи за всички целеви групи – деца, педагози, родители:

- социално и познавателно, емоционално-волево развитие на децата; комплексно естетическо въздействие върху детската личност; креативност и мотивация да изразяват себе си; овладяване на основни техники и изразни средства в изобразителното, музикално и сценично изкуство, приложими за тяхната възраст;
- развитие на основни познания и умения на детето със специални нужди;
- откриване на надарени деца в сферата на изкуството и развиване на таланта им;
- професионална полза за учителите от сравняването на различните образователни системи, от обмяната на опит в педагогическата практика, ползи при осъществяване на мобилностите в културен контекст; подобряване на ИКТ умения; мотивация за чуждоезиково обучение; повишено самочувствие;
- усъвършенстване и обогатяване управленската практика и мениджмънта;
- повишено взаимодействие между семейството и учебното заведение;
- подобрено сътрудничество с колеги от региона и университетски преподаватели, с актьорски и танцови състави и местни компании;
- повишена подкрепа от страна на местната власт;
- подобряване на материалната и дидактична база;
- хармонизиране с европейската образователна политика и практика.

Уеб-пространството на партньорството е: https://sites.google.com/site/theartaworldwithoutlimits/.

Презентация на проекта - изтегли тук

komenski2

komeski2 1

 

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.