^Нагоре
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

За нас

logodgДетска градина „Ален мак“ им дългогодишна история. Началото е поставено през месец юни 1975 г. Оттогава до сега в нея са отгледани повече от 2000 деца на възраст от 3 до 7 години.

През годините десетки учители и обслужващ персонал са посветили знания, опит, талант и грижи за малките деца.
В настоящия момент, 2018-2019 учебна година, се отглеждат и възпитават 132 деца, разпределени в 5 групи по възраст:
Група „Калинка”
Група „Мики Маус”
Група „ Мечо Пух”
Група „Червена шапчица”
Група ”Пчеличка Мая”
За тях се грижат 1 директор, 3 учители, 6 старши учители, 1 главен УЧИТЕЛ, учител по музика, логопед, психолог, преподавател по танци, преподавател по английски език, треньор по футбол, медицинска сестра, 11 човека обслужващ персонал.

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

   
    МИСИЯ
Да поставим основите на развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.
            
    ВИЗИЯ
Утвърждаване на ДГ „Ален мак” като желано и любимо място на децата, осигуряващо им  емоционален комфорт, равен шанс и целенасочена подготовка за училище, с екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане достойнството на децата. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между учители, родители и деца.

    ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:
Обединяване усилията на учители, непедагогически персонал и родители за запазване и усъвършенстване на условията в ДГ „Ален мак” за пълноценното физическо и психическо развитие на децата и осигуряване на готовността им за училище, съобразени с:
- правото на лично достойнство,
- защита и грижа за здравето им,
- съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към изява.

   НАШИЯТ ДЕВИЗ:
„Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.
/Мария Монтесори/


   ПРИОРИТЕТИ
1. Усъвършенстване на стила и методите за демократизация и хуманизация на управленския процес; самоуправление; делегиране на права.
2. Издигане качеството на образователно-възпитателния процес, нивото на подготовка и развитие на децата съобразно националните традиции, общочовешките ценности и новите тенденции в развитието на общочовешките потребности.
3. Оптимизиране работата на колектива по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното, двигателно-сетивното развитие и нравствено формиране на децата.
4. Формиране на висококвалифициран колектив от служители - гаранция за конкурентноспособност на детската градина.
5. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, основани на постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа.
6. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детското заведение и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база.

  ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина; поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.
3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.
4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.
6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.
 

Copyright © 2013. ДГ Ален Мак - Горна Оряховица Rights Reserved.