cropped-cropped-cropped-cropped-logo100-100.png

Правилници

 • Правилник за дейността на детската градина - виж тук
 • Правилник за вътрешен трудов ред - виж тук
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание обучение и труд - виж тук.
 • Вътрешни правила за защита на личните данни в детската градина - виж тук.
 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията - виж тук.
 • План за действие  БДП - виж тук.
 • Годишен план - виж тук
 • План за квалификационна дейност - виж тук
 • Организация на учебния ден - виж тук.
 • Програмна система - виж тук.
 • Стратегия - виж тук.
 • Информация за услугата "Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование" - виж тук.
 • Етичен кодекс - виж тук.
 • Програмата за превенция на ранното напускане на детската градина - виж тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи - виж тук
 • Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица - виж тук.
 • Правила за защита на лицата подаващи сигнали - виж тук