cropped-cropped-cropped-cropped-logo100-100.png

За нас

При нас

Детска градина

"Ален мак"

 има дългогодишна история и богати традиции. Началото е поставено през месец юни 1975 г. Детското заведение е желано и любимо място на децата, осигурява емоционален комфорт, подкрепа, равен шанс и целенасочена подготовка за училище. Тук децата растат щастливи, знаещи и можещи. Развиват се като мислещи и социално отговорни личности - ръка за ръка със семействата, които са равнопоставени партньори и приятели.
   ДГ „Ален мак“ предлага екип от професионално подготвени учители, помощник възпитатели и учител по музика. В детското заведение функционират 5 групи и 1 във филиал „Слънчице“, с. Върбица. За децата се грижат психолог, логопед и медицински специалист. Предлагат се допълнителни дейности по танци, изобразително изкуство, английски език, футбол и шах. Децата заемат призови места в конкурси и изложби, заедно със своите родители се включват в благотворителни каузи и инициативи.
   Благодарение на конкурентната си база и професионален екип, ДГ „Ален мак” вдъхва увереност и мечти в сърцата на най-малките!


КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
              МИСИЯ:
    Възпитаване на критично мислещи и творчески личности, притежаващи богатство от широки интереси и компетенции, умеещи да взаимодействат с околните в благоприятна позитивна, разнообразна и иновативна образователна среда с мотивирани учители, които да реализират в най-висока степен уменията си, да развиват своя потенциал в постигане на образователните цели.
                                                             
     ВИЗИЯ:
   ДГ „Ален мак” - желано и любимо място на децата, осигуряващо им емоционален комфорт, подкрепа, равен шанс и целенасочена подготовка за училище, с екип от отговорни, удовлетворени от работата си личности, стремящи се към висока професионална квалификация и реализация, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане достойнството на децата.
     
 ЦЕЛ:

   ДГ „Ален мак“ - предпочитана и конкурентна на база професионален, постоянно усъвършенстващ се екип; щастливи, знаещи и можещи деца, развиващи се като самостоятелни, мислещи и социално отговорни личности, ръка за ръка със семействата, които са равнопоставени партньори и приятели.

ПРИОРИТЕТИ

1. Утвърждаване на ДГ като значима и учеща институция, част от предучилищния сектор в гр. Горна Оряховица.

2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата.

3. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка-система за оценка и самооценка на персонала.

4. Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите.

5. Удоволетворяване на потребностите на деца със СОП.

6. Взаимодействие и сътрудничество с родител  и общественост, НПО и органи по чл.2,ал.2 от ЗПУО7.

7.Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда.

8. Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за тяхната публична изяви.

9. Участие в програми и проекти.

10. Имиджова политика на ДГ „Ален мак“ – е-политика, работа с медии и други звена изграждащи имиджа на институцията.

11.Оцеляване на детската градина при кризи и извънредни ситуации.